Cukrász alapanyagok és kellékek egy helyen

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Torta-shop webáruház tulajdonosa - Vargáné Bata Csilla (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 2840. Oroszlány, Bem József utca 6.

Az adatkezelő e-mail címe: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az adatkezelő telefonszáma: 0620-4162444

Honlap: torta-shop.hu

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Mi is az adatkezelés célja és annak időtrtama?

A jogszabályoknak megfelelő  a számla kiállítása valamint a  számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 5 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 5 évig megőrizni.

Milyen adatokat kezelünk?

A vásárló névét, címét, e-mail és telefonszámát.

A vásárolt termékek szállításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

Ebben az esetben is a vásárló névét, címét, e-mail és telefonszámát kezeli a kiszállító cég.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: (06-1) 333-7777

ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

A regisztrációval járó adatkezelés:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés lényege, hogy az ismételt vásárláskor az adatokat nem kell újra megadni, ezzel is segítve, gyorsítva a vásárlás menetét.

Az Adatkezelő az regisztrált vásárló nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termékeket  és a vásárlás időpontját kezeli. Ez az adatkezelés időtartama a hozzájárulás -  regisztráció törléséig tart.  

A regisztráció során az Adatkezelő harmadik fél számára adatokat nem ad ki.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • az adatok törléséhez való jog,
  • az adatok zárolásához való jog,
  • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.

címe: 2310 Szigetszentmiklós , Szivárvány u. 1. Fszt. 1.

A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az adatokat megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, a rendszereit megfigyeli annak érdekében, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá a Felhasználó adataihoz.

Ugyanakkor a Felhasználó is felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá.